Všeobecné obchodné podmienky – speed dating

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti majiteľa zakúpenej rezervácie na podujatie speed dating na strane jednej a spoločnosti MMF s.r.o., so sídlom Jurigovo nám. 3, 841 04 01 Bratislava, IČO: 46 044 051, DIČ: 2023204381, IČ DPH: SK2023204381, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 70812/B, na strane druhej, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o rezervácii účasti spoločenskej udalosti uzavretej medzi zákazníkom a spoločnosťou MMF s.r.o. ako predávajúcim cez internetový obchod na stránkach http://topky.singles.

Zákazník

Zákazníkom internetového obchodu http://topky.singles môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať služby na internetovej stránke http://topky.singles a za tým účelom vyplnila objednávku. Fyzická osoba môže byť zákazníkom tohoto internetového obchodu len za predpokladu, že spadá do vekovej kategórie určenej pre konkrétne podujatie. Právnická osoba môže byť zákazníkom tohoto internetového obchodu len za predpokladu, že nakupuje rezerváciu účasti pre fyzické osoby vo vekovej kategórii určenej pre konkrétne podujatie.

Podujatie

Podujatie je spoločenská zoznamovacia akcia (speed dating) spojená s doplnkovým zábavným programom, ktorej účelom je hľadanie partnerov pre účastníkov akcie, na ktorú sa prostredníctvom systému http://topky.singles predávajú rezervácie a ktorú organizuje alebo usporadúva usporiadateľ.

Usporiadateľ

Usporiadateľom podujatí, na ktoré sa prostredníctvom stránok http://topky.singles rezervuje účasť, je spoločnosť MMF s.r.o..

Zmluvný vzťah

MMF s.r.o. na základe Zmluvy o rezervácii účasti na podujatí uzatvorenej so zákazníkom zabezpečuje rezerváciu účasti na podujatí organizovanom usporiadateľom ako administratívnu službu. Zákazník uhradením rezervácie získava nárok zúčastniť sa podujatia, na ktoré má rezervovanú účasť. Usporiadateľ organizuje podujatie bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Služba organizácie podujatia usporiadateľom pre zákazníka, ktorý si odplatne rezervoval na predmetné podujatie účasť prostredníctvom eshopu http://topky.singles, je bezodplatná.  Spoločnosť MMF s.r.o., ako prevádzkovateľ tohoto eshopu, však preberá všetku zodpovednosť za podujatie, ako je popísané ďalej. Informácie o podujatiach sú uverejnené na http://topky.singles/speed-dating/.

MMF s.r.o. zodpovedá svojmu zákazníkovi aj za uskutočnenie podujatia, na ktorú si zákazník rezervoval účasť prostredníctvom stránok http://topky.singles.

MMF s.r.o. zodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o podujatiach zverejnených na http://topky.singles/speed-dating/. Spoločnosť MMF s.r.o nezodpovedá zákazníkovi za to, že sa mu podarí na na podujatí nájsť vhodného partnera.

Povinnosti zákazníka

Zaväzujete sa, že v prípade, že sa nemôžete zúčastniť na podujatí, oznámite túto skutočnosť telefonicky na 0903 173 835 alebo e-mailom na info@topky.singles. Vaša nemožnosť zúčastniť sa podujatia však neznamená storno objednávky alebo odstúpenie od zmluvy. Prípady, kedy je možné stornovať objednávku alebo odstúpiť od zmluvy sú uvedené nižšie.

Ak sa nemôžete zúčastniť podujatia a nechcete nechať prepadnúť Vašu rezerváciu, môže sa namiesto Vás zúčastniť podujatia Váš náhradník, ktorý sa vekovou kategóriou a pohlavím zhoduje s údajmi Vašej rezervácie.

Na mieste konania podujatia sa zaväzujete rešpektovať pokyny usporiadateľa a usporiadateľskej služby. Tiež sa zaväzujete správať k ostatným účastníkom podujatia v súlade s dobrými mravmi a úctou.

Objednanie služby

Pre objednanie služby vyberte konkrétne podujatie. V popise tohoto podujatia vyberte jednu z možností pre pohlavie a vek účastníka. Vyberte počet miest a kliknite na „Kúpiť“. Následne si skontrolujte obsah košíka a kliknite na tlačidlo „Skontrolovať a objednať“. Vyplňte fakturačné údaje, vyberte spôsob platby a potvrďte súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávka sa robí kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby”. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky na Vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, špecifikáciu služby, údaj o cene, spôsob platby, prípadne ďalšie informácie.

Cena

Pri každom podujatí je uvedená cena za rezerváciu vrátane DPH. Cena je konečná bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Cena, ktorú zákazník platí v eshope http://topky.singles je cena za rezerváciu účasti (administratívna služba). Zákazník neplatí žiaden ďalší poplatok.

Dodanie služby

Dodanie služby – rezervácia účasti na speed datingu nastáva uhradením kúpnej ceny. Faktúra, ktorá Vám bude po úhrade doručená emailom, slúži ako potvrdenie o rezervácii. Za dodanie služby neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky.

Služba organizácie podujatia v deň konania akcie nie je vo vzťahu k zákazníkovi spoplatnená, pokiaľ sa uskutočnila rezervácia a úhrada cez eshop http://topky.singles.

Spôsob platby

  • prevodný príkaz na základe vystavenej zálohovej faktúry – po dokončení objednávky Vám bezodkladne zašleme zálohovú faktúru obsahujúcu všetky údaje potrebné k úhrade. Po uhradení zálohovej faktúry Vám zašleme faktúru. Pri tomto spôsobe platby zákazník uhrádza cenu za rezerváciu na účet spoločnosti MMF s.r.o. vedený v banke Tatra banka, a.s., číslo účtu 2926853006/1100. Namiesto bankového prevodu môžete tiež využiť priamy v vklad na účet v pobočkách Tatra banky.

Poštovné a iné poplatky

Neúčtujeme žiadne poplatky.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola uhradená, čo najskôr nás prosím kontaktujte emailom na info@topky.singles a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, postupuje sa podľa pravidiel pre reklamácie.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku, ak Vám službu nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať službu v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie služby by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednanej služby, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. Vo výnimočných prípadoch, keď bez nášho zavinenia nie je možné uskutočniť rezervované podujatie na určenom mieste, pretože sa nepodarilo naplniť kapacitu konkrétneho stretnutia alebo z prevádzkových dôvodov zariadenia, kde sa podujatie má konať, si usporiadateľ vyhradzuje právo zrušiť podujatie. V takomto prípade Vám vrátime zaplatený poplatok alebo Vám umožníme účasť na ďalšom stretnutí v inom termíne podľa Vášho výberu. Vyhradzujeme si tiež právo stornovať Vašu objednávku bez udania dôvodu. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Reklamovanie služieb a odstúpenie od zmluvy

Robíme našu prácu najlepšie, ako vieme a snažíme sa poskytovať Vám perfektné služby. Napriek našej snahe sa môže stať, že niečo nevyjde podľa našich alebo Vašich predstáv. Pokiaľ Vám nebola služba poskytnutá v rozsahu popísanom v eshope alebo v obchodných podmienkach, bezodkladne nás kontaktujte. Reklamácie vybavujeme cez emailovú adresu info@topky.singles alebo v pracovných dňoch v čase 9:00 až 15:00 na telefónom čísle 0903 173 835. Reklamáciu nám môžete poslať aj poštou.

Po obdržaní reklamácie Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám poskytneme rezerváciu pre iné podujatie alebo Vám vrátime časť ceny alebo celú cenu, ktorú ste za službu zaplatili. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania emailom.

Zabezpečiť rezerváciu približne rovnakému počtu žien a mužov je náročné. Akceptáciou týchto všeobecných obchodných podmienok súhlasíte so začatím poskytovania služby podľa § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a vyhlasujete, že ste boli riadne poučený/-a o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

100 % garancia spokojnosti

Nad rámec zákonov Vám poskytujeme garanciu, že ak sa Vám podujatie, na ktoré sme zabezpečili rezerváciu, nebude páčiť, vrátime Vám peniaze bez potreby udávania ďalších dôvodov. Na využitie tejto garancie je však potrebné sa podujatia zúčastniť od začiatku až do konca. Žiadosť o vrátenie peňazí v zmysle tejto garancie môžete podať do 48 hodín od skončenia podujatia. Peniaze Vám vrátime do 14 dní od požiadania. Ak však využijete túto garanciu, nemôžete si v budúcnosti zarezervovať účasť na žiadnom ďalšom podujatí cez http://topky.singles. Toto obmedzenie je nevyhnutné, aby garancia nebola zneužívaná.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Aby sme Vám mohli poskytnúť služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). Týmto zákonom sa pri používaní Vašich údajov riadime.

Pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás: meno, priezvisko, fakturačná adresa, vek, dátum narodenia, pohlavie, emailová adresa a telefónne číslo. Všetky tieto informácie sú nevyhnutné pre rezerváciu účasti, nakoľko podujatia sa môže zúčastniť len presne určený počet osôb z každého pohlavia a len v určitej vekovej kategórii.

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia Vašej objednávky a poskytnutia služby. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu.

V našom eshope nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy platby za služby sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Predovšetkým poskytneme Vaše osobné údaje usporiadateľskej službe, ktorá zabezpečuje organizáciu podujatia a jej moderovanie na mieste podujatia pre účely organizácie podujatia. Ďalej sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Objednaním služby udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania služby, a to na dobu nevyhnutnú dobu. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je MMF s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že MMF s.r.o. nie je oprávnená po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.

Newsletter a e-maily od nás

Pri nákupe si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o podujatiach, akciách a iných zaujímavostiach pre nezadaných. Z prihláseného odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Emailom Vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky. Ak Vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@topky.singles.

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy zákazníka a spoločnosti MMF s.r.o. sa riadia ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok účinných v čase záväznej objednávky služby a príslušnými právnymi predpismi.

Spoločnosť MMF s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke http://topky.singles/speed-dating/.

Objednaním služby v eshope http://topky.singles súhlasíte s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 4.5.2015.